TH I EN
ประชุมคณะกรรมการฯโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการศาสนา, สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย, สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์, องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์, โดยมีวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นผู้ดูแลโครงการฯ ที่ประชุมมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการฯเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง มีพระโสภณวชิราภรณ์ อังคคมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

การนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,457