TH I EN
ผังที่นั่งสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง

ผังที่นั่งสอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ผังที่นั่งสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,859