TH I EN
การประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเจริญจิตตภาวนา และมอบโล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ โดยมีการเสวนาศาสนาและสันติภาพของโลก จากวิทยากรประกอบด้วย ๑.พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ) ผู้แทนศาสนาพุทธ ๒.พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้แทนพระธรรมทูต ๓.พระยงชัย ศรีวิภาสถิตย์ ผู้แทนจีนนิกาย ๔.องพจนกรโกศล ผู้แทนอนัมนิกาย ๕.นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนศาสนาอิสลาม ๖.บิชอฟวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ ๗.พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๘.นายสัตนามซิงห์ มัตตา ผู้แทนศาสนาซิกข์ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้พระธรรมทูตจากทั่วโลกร่วมเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพร และร่วมการเสวนาด้วย

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสืบสานความคุ้นเคยระหว่างนานาศาสนาในประเทศไทย ทั้งยังเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของนานาศาสนาในประเทศไทยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการสร้างสังคมสันติสุขโดยการบูรณาการงานนานาศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสนิกชน ในทุกศาสนาร่วมกิจกรรมทั้งเสวนาผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่าน Zoom meeting และผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,859