TH I EN
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ในโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการในเขตปกรองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ (สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ในโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการในเขตปกรองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ (สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษกาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,859