TH I EN
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการผู้เข้าร่วมอบรม ถวายสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จากนั้นนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการจับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ช่วงบ่าย สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม และคณะ บรรยายและพร้อมสาธิตการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี “พระราชพิธี” “รัฐพิธี” จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุเมธ สุจิริยวงศ์ และคณะ เป็นผู้นำกิจกรรม

โดยโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,457